ANBUDSFÖRFARANDE AVSEENDE DEN I SVENSKA BYGGELITGRUPPEN AB I KONKURS BEDRIVNA RÖRELSEN

ANBUDS- OCH AVTALSTIDPUNKT M M

Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda snarast. 

Anbud avges lämpligen per mail till Magnus Forssell på mailadress; magnus.forssell@nbw.se 

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att avbryta anbudsförfarandet och försälja utbjudna tillgångar under hand.

Rörelseöverlåtelseavtal kommer att tecknas senast onsdagen den 15 juni 2016 varvid hela köpeskillingen skall erläggas med tillträde samma dag.

OBJEKTSBESKRIVNING
Konkursbolaget har bedrivit verksamhet inom byggentreprenader, sanering och rivning. Bolaget har haft 9 stycken anställda och är certifierade enligt BF9K. Bolagets verksamhetsställe finns i Järfälla, se vidare www.byggelitgruppen.se

VARUMÄRKE, FIRMA M M
Bolagets varumärke, firma (firmanamn), hemsida m m ingår i rörelseöverlåtelsen.

MASKINER, LAGER OCH INVENTARIER
se bilaga; Anbuds- och Inventarieförteckning

För närvarande pågår fortsatt drift. Vid överlåtelse ingår det vid överlåtelsen befintliga och kvarvarande lagret.

LEASAD EGENDOM / AVBETALNINGSKONTRAKT; möjlighet finns att överta dessa efter sedvanlig kreditprövning hos respektive kreditgivare, se bilaga; Anbuds- och Inventarieförteckning

KUNDREGISTER; papperskopia eller datafil över befintligt kundregister.

VISNING
Enligt överenskommelse.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Undantaget i rörelseöverlåtelsen är; Kundfordringar

ANSTÄLLDA
De i rörelsen vid konkursutbrottet 9 stycken anställa har bedömts omfattas av LAS 25 § om företrädesrätt till återanställning.

MERVÄRDESSKATT
I köpeskillingen ingår ej mervärdesskatt då sådan inte skall utgå vid överlåtelse av rörelse. Ett förbehåll enligt följande kommer dock att intas i köpeavtalet: Skulle emellertid Staten finna att överlåtelsen är mervärdesskattepliktig äger säljaren av köparen erhålla ersättning med belopp motsvarande den mervärdesskatt konkursbolaget har att erlägga på grund av överlåtelsen, vilken ersättning då är att betrakta som avdragsgill ingående moms för köparen. Sådan ersättning skall utbetalas då konkursbolaget blir skyldig att erlägga mervärdesskattebeloppet.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
I köpeavtalet intas friskrivningsklausul enligt följande. Rörelsen överlåts i befintligt skick. Köparen förklarar sig härmed godta Rörelsens skick i nyss nämnda samt övriga avseenden och avstår med bindande verkan från alla eventuella anspråk mot Säljaren p.g.a. fel och brister (även s.k. dolda fel) i Rörelsen. Köpare erhåller ej bättre rätt till den överlåtna egendomen än den rätt konkursboet innehar.

BILAGA; Anbuds- och Inventarieförteckning